Est |
Teenusele saamise kord
Ööpäevaringsele teenusele  hoolekeskusesse (õenduskodu) saab eakas  inimene või tema pereliige eakale taotleda olukorras, kus inimene kõrvalabi- ja hooldusvajaduse tõttu ei ole enam suuteline iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Täiskasvanute hooldamisteenuse finantseerimine toimub põhiliselt isikute endi ja/või nende pereliikmete või ülalpidamiskohuslaste ning kohalike omavalitsuste poolt

Teenusele koha taotlemine:
  1. Kui eakas inimene, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja soovib kohta hoolekeskusesse, tuleb tal pöörduda hoolekeskusesse.
  2. Kui soovitakse taotleda kohaliku omavalitsuse poolset toetust hooldekodu koha eest tasumisel, pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole.
  3. Hoolekeskusesse elama asumisel, sõlmib teenusele  asuv isik (või tema seaduslik esindaja) asutuse juhiga lepingu, mis sätestab õenduskodus elamise tingimused ja teenuste eest tasumise korra.
  4. Juhul, kui kliendi teenuste eest tasumisel osaleb ka kliendi elukohajärgne kohalik omavalitsus, sõlmitakse kolmepoolne finantseerimiskokkulepe.
  5. Hoolealuse siirdumisel hooldekodusse on nõutav:
 
- Kliendi (või tema esindaja poolt koostatud avaldus)
- Kliendi pass
- Pensionitunnistus
- Puude olemasolul puuet tõendav dokument
- Pere-, eri- või raviarsti poolt koostatud väljavõte kliendi ambulatoorsest haigusloost.
- Kohaliku omavalitsuse poolt teenust rahastataval isikul, omavalitsuse garantiikiri.
- Kliendi esindaja või eraisiku teenuse eest rahastamise puhul koostatakse
  hoolekeskuses leping ja maksegraafik
- Hooldusravile suunad perearst oma saatekirjaga ja annab kaasa patsiendile väljavõtte tema   haigusloost ja läbiviidud uuringute kohta ja määrab esialgse raviplaani ja õendustegevused.
 
Lisateabe saamiseks hoolekeskuse teenustele  pääsemiseks, seal pakutavate teenuste kohta võib pöörduda e-posti aadressil: kristiina.ets@hoolekeskus.ee ja telefonil 53419221