Est |
esileht
KÜLASTUSED
Külastamine AINULT etteregistreerimisel.
 
Külastamise kellaajad: 9.30 -13.00; 14.00 – 16.30
Registreerida saab tööpäevadel kella 9.00 – 17.00, telefonil 53419221 või info@hoolekeskus.ee
 
Посещение ТОЛЬКО по предварительной регистрации.
 
Часы поcещения: 9.30-13.00; 14.00-16.30
Зарегистрироватьcя можно по рабочим дням 9.00-17.00, по телефону 53419221 или по электронной почте: info@hoolekeskus.ee